Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

RU GIÓ LƯNG ĐỒI

                     Hôm đi lễ Phật chùa làng
       Gói hơn thua gởi gió loang hồng trần
              Dặm dài mỗi bước bâng khuâng
       Nẻo rong rêu bến, phù vân lở bồi...
             Mây nghiêng ru gió lưng đồi
      Ầu ơ, hồn đất thốt lời trăm năm
             Hạt duyên lăn nhả ươm mầm
     Gió lay sen tỏa ngát đầm trần gian
            Ta ngồi đợi gió mùa sang
     Rồi tìm bến giác đổi ngàn ngày xuân.
            Chồng chềnh giữa thác trầm luân
     Phù du một kiếp, tầm xuân mấy lần.
     GIANG ĐÀ _ LƯƠNG BÚT, ngày 31/7/2013