Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

UỐNG RƯỢU NGẮM TRANH
UỐNG RƯỢU NGẮM TRANH


Khuôn ngọc kìa ai khéo lả lơi

Dưới trăng mờ tỏ khắp cùng trời

Buồn Hàn Mặc Tử rêu rao bán

Khóc nữ Xuân Hương mạo muội chơi

Để sóng “trầm luân” êm ả chảy

Cho thuyền “bát nhã” lũng lờ trôi

Chuếnh say thôi chớ ,giai nhân tửu

Mắt lão Đà Giang đã choáng ngời.


              Giang Đà